Kontakti

Gjëndeni këtu

MEMOLA Projekti FP7

PEisazhet MAlore MEsdhetare: një qasje historike në trashëgiminë kulturore bazuar në sistemet agrare tradicionale