Studim pedologjik i shtresave stratigrafike ne sitin e Magjerices

Gjëndeni këtu

Kampione pedologjike të shtresave stratigrafike, u morën nga Universiteti i Palermos në bashkëpunim me CeRPHAAL gjatë gërmimeve arkeologjike të kryera në sitin e Magjericës, Përmet, në Luginën e Sipërme të Vjosës.