Vjosa Valley

Gjëndeni këtu

MEMOLA meeting in Vjosa Valley (Albania)

This year the ‪MEMOLA‬ meeting was in ‪Përmet‬ (‪Albania‬). Thank you ‪CeRPHAAL‬, our friends Ardit, Egla and Stavri for hosting and introducing us to the beautiful ‪Cultural‬ ‪Landscapes‬ of ‪VjosaValley‬.

Studim pedologjik i shtresave stratigrafike ne sitin e Magjerices

Kampione pedologjike të shtresave stratigrafike, u morën nga Universiteti i Palermos në bashkëpunim me CeRPHAAL gjatë gërmimeve arkeologjike të kryera në sitin e Magjericës, Përmet, në Luginën e Sipërme të Vjosës.

Vjosa Valley - Ethographic study 1st phase

Kjo fazë e parë e studimit u përqendrua në një seri fshatrash të Luginës së Sipërme të Vjosës. Nëpërmjet intervistave të kryera me banorët më të vjetër të zonës, studimi synonte të mblidhte informacion mbi mënyrat e vjetra dhe ato të sotshme të të jetuarit, përqendruar në mënyre të veçantë në aspektet e prodhimit dhe të shërbimit, tipologjitë e ndërtimeve lokale, komunikimin, ekonominë, zakonet, etj. Gjithashtu një vëmendje e veçanta iu kushtua studimit të grupit etnik, kulturor dhe linguistik Vllahos, një minoritet historik nomad i lidhur ngushtë me territorin e luginës.

CeRPHAAL filloi përgatitjen e një dokumentari filmik

CeRPHAAL filloi përgatitjen e një dokumentari filmik mbi Luginën e Sipërme të Vjosës. Dokumentari do të jetë një përmbledhje e të gjitha aspekteve të aktiviteteve dhe rezultateve të projektit MEMOLA të kryera në këtë territor studim. 

Sistemet tradicionale të vaditjes në Luginën e Sipërme të Vjosës

Ky studim kishte për qellim regjistrimin, vendosjen ne hartë dhe analizimin e strukturave hidraulike tradicionale të përdorura historikisht në zonën e studimit. Njëkohësisht në bashkëpunim me komunitetin lokal u diskutua mbi mundësitë e rikuperimit dhe rikthimit në punë të disa prej veprave hidraulike të braktisura, të cilat janë me interes në zhvillimin ekonomik të zonës.

Seminar: The upper Vjosa Valley in the Dark Ages

Seminar The upper Vjosa Valley in the Dark Ages a lost territory of the Byzantine Empire by A. Miti, Researcher at CeRPHAAL.  The Seminar will be in the University of Granada at 12:30 Aula 22. 

This presentation examines the characteristics of the archaeological rural landscape of the territories of the Upper Vjosa Valley during the Early Middle Ages. It will introduce to the up to date results of the research, regarding the settlement identification and rural population characteristics over the Early Medieval, a period, commonly known as the “Dark Ages”, and during which the Mediterranean world was widely affected by large scale socio-economic, political, cultural and religious changes.

The research answer questions regarding settlement abandonment or continuity, the impact of the “barbarians” population in the territory, changes in the economic activities and ways of life, as well as it tries to observe the cultural legacy with the later Medieval settlement of the Valley. The study represents a multidisciplinary approach on the reconstruction of the historic landscape of the Upper Vjosa Valley, and also a methodological model applied in the study of similar territories of the Byzantine world.

Outreach article about the MEMOLA project

Electronic journal "Water and landscapes". Article about the MEMOLA project in English and Spanish.  You can see the full article in this link http://www.memolaproject.eu/file/591  You will find the article about the project  in page146 .